Regulamin Sklepu Baq Garage

Regulamin

I. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
 • Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144 poz. 104 ze zm.);
 • ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
 • cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 • Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Usługodawcę.
 • Sklep BAQ Garage – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.baq-garage.pl, prowadzony i stanowiący własność Usługodawcy, określany w dalszej części dokumentu słowem Sklep.
 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień i korzystania z sklepu internetowego Sklep BAQ Garage.
 • Kod rabatowy – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określa regulamin danego Kodu rabatowego. Użytkownik może otrzymać Kod rabatowy od Usługodawcy.
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu.
 • Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony na stronie Sklepu, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień.
 • Koszty przesyłki – opłaty za przesłanie Towaru do Użytkownika.
 • Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia.
 • Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Konta.
 • Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Usługodawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Użytkownika.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Usługodawca – Katarzyna Bałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BAQ Garage, z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 2, 43-336 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 633-206-42-75, właściciel Sklepu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług oraz sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Strony – Usługodawca i Użytkownik.
 • Towar – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
 • Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Sklepu, w tym dokonuje Zamówień.
 • Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Użytkownik wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy przesyłki i Płatności.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Sklepu, w tym zamawianie Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość Sklepu jest prawnie chroniona.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
 5. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości w celu realizacji usług, w tym przesłanie Zamówienia, Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług lub Zamówienia, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.
 7. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Usługodawcy.
 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej uprawnionych.
 9. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji działania Sklepu może zostać zgłoszone przez właściwym organom.
 10. Usługodawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

III. Rejestracja Użytkownika.

 1. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Konta.
 3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www Sklepu.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 5. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji usług, w tym Zamówienia.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, Usługodawca na podany adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji oraz utworzenia Konta. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu Użytkownik może w pełni korzystać z usług Sklepu oraz składać Zamówienia.

IV. Konto Zamawiającego.

 1. Posiadanie Konta umożliwia w szczególności:
  1. dokonywanie Zamówienia wybranych Towarów;
  2. edytowanie Danych osobowych, w tym adresów dostawy;
  3. przeglądanie historii Zamówień;
 2. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Użytkownik udostępnia swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy korzystają Konta w jego imieniu.
 4. Użytkownik uprawniony jest do likwidacji posiadanego Konta poprzez przesłanie swojego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej usunięcie Konta.

V. Zamówienia.

 1. Użytkownik składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, jakości (materiału), miejsca dostawy oraz formy Płatności. W przypadku, gdy Użytkownik posiada Konto przed lub w trakcie złożenia Zamówienia może zalogować się na swoje Konto. W przypadku braku Konta Użytkownik powinien dokonać Rejestracji.
 3. W przypadku posiadania Kodu rabatowego Użytkownik powinien przez złożeniem Zamówienia wpisać jego numer. Cena wybranego Towaru znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. W celu uniknięcia wątpliwości Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie do jednego Zamówienia, chyba że co innego wynika z treści regulaminu Kodu rabatowego.
 4. Cena Towaru nie zawiera Kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Użytkownika. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie.
 5. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Użytkownik akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.
 7. Usługodawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika numeru Zamówienia. W przypadku braku możności realizacji Zamówienia Usługodawca niezwłocznie poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane ewentualnie Usługodawca przedstawi inną propozycję, która wiąże Strony przez okres 3 dni.
 8. W przypadku braku akceptacji propozycji przez Użytkownika lub bezskuteczny upływ terminu określonego w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie lub propozycja jego zmiany wygasa.
 9. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Usługodawca zwraca Użytkownikowi całą uiszczoną przez niego kwotę.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 7, z chwilą otrzymania numeru Zamówienia pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży, do której, w przypadku gdy Użytkownikiem jest Konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
 11. Usługodawca potwierdza wysłanie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika numeru listu przewozowego chyba, że odbiór ma nastąpić osobiście.
 12. W przypadku odbioru osobistego Usługodawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru.
 13. Użytkownik może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce „Twoje Zamówienia”.
 14. Wszystkie Ceny podawane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana nie może naruszać jakichkolwiek praw Zamawiającego.

VI. Płatności

 1. Użytkownik dokonuje Płatności przed dostarczeniem Zamówienia:
  1. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego –Przelewy24.pl;
  2. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego –PayPal;
  3. przelewem na konto bankowe Usługodawcy.
  4. Wybierając płatność za pobraniem
 2. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a i b, Użytkownik zostaje przekierowany do wybranego serwisu rozliczeniowego (PayPal lub Przelewy24.pl), umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 3. W przypadku wyboru Płatności na konto bankowe Usługodawcy, Użytkownik w terminie 3 dni od dnia otrzymania numeru Zamówienia, zgodnie z pkt. V ust. 8 powyżej, powinien dokonać przelewu na podany numer rachunku Usługodawcy. W przypadku braku dokonania w powyższym terminie Płatności Zamówienie zostaje anulowane.

VII. Realizacja Zamówienia.

 1. Użytkownik może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Usługodawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Sklep jest zamknięty. Czas realizajji ustalony jest indywidualnie dla każdego oferowanego produktu.
 2. Usługodawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej pobierając opłaty w wysokości 26 zł za przesyłke opłacaną przy pobraniu i 18 zł za zamówienie opłacane w pozosatłe dostępne sposoby.
 3. Użytkownik może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Usługodawcy. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane Koszty dostawy.
 4. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Użytkownik powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu.
 5. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Użytkownik potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru, Użytkownik uprawniony jest do złożenia Usługodawcy reklamacji w sposób, o którym mowa w pkt. IX niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik dostarcza Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik podał dane niezbędne do jej wystawienia.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisami ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn w przypadku, gdy Usługodawca realizuje świadczenie o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 2. W przypadku, gdy Zamówienie będzie dotyczyło innych świadczeń – Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn przez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Użytkownik powinien dołączyć dowód sprzedaży. Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1. W razie odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.
 3. Sklep BAQ Garage udostępnia na stronie www.baq-garage.pl wzór formularza udostępnia od umowy.

IX. Reklamacje

 1. Usługodawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że Użytkownik jest Konsumentem.
 2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Usługodawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. W takim przypadku Użytkownik powinien zgłosić reklamację Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna:
  1. zostać złożona na adres Usługodawcy;
  2. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Użytkownika, w przypadku Użytkowników – Konsumentów reklamacja powinna wskazywać czy Użytkownik żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;
  3. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Użytkownika, w tym numer konta bankowego.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Postanowienia ust. 3-4 mają odpowiednie zastosowanie do Użytkowników niebędących Konsumentami.
 6. Usługodawca, w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, według wyboru Użytkownika – Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Użytkownik może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwróci Użytkownikowi na podane w reklamacji konto bankowe.
 7. Usługodawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi będącemu Konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w założonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą – na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz, 271 z późn. zm.).

X. Postanowienia końcowe

 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.baq-garage.pl